Republikové finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje KR AŠSK Olomouckého kraje, Atletický klub Olomouc, ZŠ Heyrovského Olomouc

Datum

12.6.2018

Místo

Olomouc

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Štěpán Roch 736 614 510
Hlavní rozhodčí Miroslav Hrabal
Technický ředitel Zdeněk Rakowski 777 140 357
Časomíru zajišťuje OnlineSystem s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2002 - 2004


6 vítězných družstev z krajských finále v každé kategorii a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů z krajských finále bez ohledu na pořadí.

Kat. IV – děvčata a chlapci – ročník narození 2004, 2003, 2002 (2.stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižšího stupně víceletých gymnázií)
Kat. III – děvčata a chlapci – ročník narození 2006, 2005 (2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižšího stupně víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky:
1.   družstvo je složeno z žáků / žákyň jedné školy
2.  členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3.   členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň !
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Omezení startů
Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků / závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

 

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci / závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

Doklady pro start
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. (Vzor soupisky je ke stažení na webu AŠSK ČR). Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Finanční zabezpečení účastníků RF:
Účastníkům je hrazeno stravování a ubytování (pouze pro družstva ze vzdálenějších destinací, tj. vzdálenost nad 200 km a doba dojezdu přes 2,5 hodiny). Jízdné se neproplácí.

Finanční zabezpečení republikového finále:
Technické a organizační zabezpečení soutěže proběhne na základě uzavřené Smlouvy o pořadatelství a schváleného rozpočtu akce sekretariátem AŠSK ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena 12. června 2018 od 8:30 hodin v 1. patře atletické haly. 

Technická porada:
Bude zahájena v 10:00 hodin v klubovně Rugby v 1. patře atletické haly. Technické porady se zúčastní jeden vedoucí přihlášeného družstva.

Soupisky a změny:
Prosíme o odevzdání soupisek a provedení změn v klubovně Rugby v 1. patře atletické haly před začátkem technické porady od 09:30 do 10:00 hodin.

Přihlášky

Elektronicky na webových stránkách Poháru rozhlasu, nejpozději do 6. června 2018! (www.poharrozhlasu.cz) do 18:00 hodin v sekci „Přihláška“
Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 9:45 hodin.
V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do jednotlivých výkonnostních skupin (technické disciplíny) a rozběhů (60 m, běhy). V přihlášce uveďte, zda budete chtít zajistit ubytování z 11. 6. na 12. 6. 2018 (týká se pouze družstev ze vzdálenějších destinací, tj. vzdálenost nad 200 km nebo dobou dojezdu přes 2,5 hodiny). Návratka k ubytování ke stažení zde - PDF - MS Word

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Rozcvičování je povoleno na vedlejší vrhačské louce a v atletické hale.

Šatny

Budou v 1. patře atletické haly, pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky:
Budou průběžně vyvěšovány na nástěnce za cílem. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS (www.poharrozhlasu.cz) v sekci výsledky a na stránkách Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství (www.sportovniligazs.cz).

Hodnocení:
Bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Odměny:
Všechna družstva budou oceněna diplomem. Družstva na 1.–3. místě získají pohár a medaile. Oceněn bude také nejlepší individuální výkon v každé kategorii. Vyhlášení vítězů se musí zúčastnit všechna družstva.

 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Odvolací jury: Ředitel závodu, hlavní rozhodčí, zástupce ČAS.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici na začátku hlavní tribuny a bude označena vlajkou s červeným křížem.

Časový pořad

úterý, 12.6.2018

Čas Disciplíny
10:00 TECHNICKÁ PORADA VEDOUCÍCH DRUŽSTEV
10:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11:20 4x60 m Žci Běh 1
11:35 4x60 m Žcm Běh 1
11:50 4x60 m Žky Běh 1
12:05 4x60 m Žkm Běh 1 dálka Žcm dálka Žci kriket Žcm
12:10 výška Žkm výška Žky koule 4kg Žci
12:30 60 m Žci Běh 1
12:45 60 m Žcm Běh 1
13:00 60 m Žky Běh 1
13:15 60 m Žkm Běh 1 výška Žcm výška Žci koule 3kg Žky
13:30 dálka Žkm dálka Žky kriket Žkm
14:20 1000 m Žcm Běh 1
14:35 800 m Žky Běh 1
14:50 600 m Žkm Běh 1
15:05 1500 m Žci Běh 1
15:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Stravování

Ubytování:
Je zajištěno včetně snídaně na DM SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc a DM SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc.
Snídaně pro všechny ubytované pak společně v jídelně SŠ polytechnické.
Pořadatel umístí družstva dle vlastního uvážení a s ohledem na včasnost odeslané přihlášky k ubytování.

Upozornění: Ubytování je zajištěno pouze pro týmy ze vzdálených destinací (viz. výše).

Vedoucí družstev, která využijí možnost ubytování, zašlou potvrzení o účasti a seznam ubytovaných (ke stažení ve formátu PDF - MS Word) nejpozději do 5. června 2018 na adresu:  plichta@assk.cz, kapus@soje.cz

Stravování:
V úterý 12. 6. 2018 – pro všechny účastníky je zajištěn oběd formou obědových balíčků
snídaně 12. 6. 2018 je zajištěna pro ubytovaná družstva v místě ubytování.
Ubytovaným účastníkům nebude poskytnuta večeře (11. 6. 2018).

Parkování

Doprava do místa konání:

vlakem: Ze stanice Olomouc hl. nádraží tramvají č. 1,7 nebo 5 do stanice Envelopa. Dále asi 150 m pěšky na Stadion TJ Lokomotiva. Intervaly 7 - 8 minut.

autobusem: Z autobusového nádraží tramvají č.4 na vlakové nádraží a zde přestoupit na tramvaj č 1,7 nebo 5 do stanice Envelopa.

vlastní: možnost parkování na bývalém autobusovém nádraží (Tržnice), tř. Svobody – 5 min. pěšky na stadion.

Další informace

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

Úrazové pojištění:
Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ a NG. Po dobu akce je přítomna zdravotní služba zajištěná pořadatelem.

Důležité upozornění
1. Povinností družstev je zúčastnit se slavnostního zahájení i závěrečného ceremoniálu (vyhlášení vítězů). V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž!

2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
3.   Pro rozcvičení soutěžících budou vyhrazeny prostory mimo hlavní plochu stadionu.

Harmonogram dne:

07:00 - 08:00

snídaně v místě ubytování

08:30 - 10:00

příjezd a registrace zbývajících účastníků

10:00 - 10:30

technická porada vedoucích družstev

10:45

slavnostní zahájení republikového finále v atletice

11:00

rozcvičení s patronkou soutěže Michaelou Hrubou

15:45 – 16:00

slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů

17:00

závěr republikového finále, odjezd týmů

 

propozice_paticka_PR