Mezikrajové utkání družstev starších žáků a starších žákyň

atletika_jihlava_logo4 ČAS_zmenšené

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

17.6.2018

Místo

Jihlava

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jana Nováková Hotařová
Technický delegát Adam Ovčárik 739840916
Ředitel závodu Jiří Švec
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková
Lékař Eva Pertlíková, Marie Paulová
Hospodář Kateřina Špejtková
Časomíru zajišťuje On line System s.r.o.
Výsledky zpracoval On line System s.r.o.

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Startují: Krajské výběry starších žáků a starších žákyň narozených 2003 a 2004. Za každé společné krajské družstvo starších žáků a žákyň startují v každé disciplíně max. 2 závodníci a jedna smíšená štafeta 4x300m (štafeta 4x 300 je uvedena v časovém rozpisu 2x - jako smíšená a chlapecká - z důvodu možnosti přihlašování štafet. Štafetu přihlašujte do chlapců - v elektronické verzi tvorby propozic nelze štafetu zavést jako smíšenou), 1 štafeta 4x60m st. žákyň a 1 štafeta st. žáků. Start závodníka je povolen pouze ve 2 individuálních disciplínách a 1 štafetě. Společné družstvo tvoří maximálně 16 st. žákyň a 16 st. žáků. 

Závodníci a závodnice mohou být přihlášeni maximálně ke dvěma individuálním disciplínám a jedné štafetě a pouze k jednomu běhu na tratích 300m a delších. Přihláška závodníka nebo závodnice podaná v rozporu s těmito ustanoveními bude v celém rozsahu odmítnuta. 

V technických disciplínách výška, dálka, koule, disk a oštěp bude technickým delegátem povolen start max. 20 závodníkům resp. závodnicím, vždy minimálně 1 závodník resp. závodnice za KAS/PAS a TD vybere ze seznamu přihlášených podle průběžných tabulek dosažených výkonů v roce 2018 z databáze ČAS do celkového počtu 20 startujících. Tento výběr zveřejní na stránkách ČAS dne 14.6.2018 do 14:00 hodin. 

Nasazování do běhů na 60m, 100mpř, a 300m provede TD na základě dosažených výkonů v roce 2018.  Základní výšky a zvyšování ve výšce a jejich postupné zvyšování určí techničtí delegáti podle výkonnosti na poradě před závodem. V technických disciplínách dálka, koule, disk, oštěp má každý závodník 4 pokusy.

Smíšená štafeta: Volba nasazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev. Vždy však startují 2 starší žáci a 2 starší žákyně v jedné smíšené štafetě.

Porada - od 9,30h ve 2. podlaží budovy vedle závodní kanceláře. 

Hodnocení bude od 1. místa 15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 v každá disciplíně včetně štafet. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva. Boduje pouze 1 člen krajského výběru v disciplíně. Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Odměny: Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně starší žáci a starší žákyně) diplom a nejlepší tři týmy pohár, medaile a odměnu z projektu Jsem Atlet. Vítězové individuálních disciplín v kategorii starší žáci a starší žákyně budou odměněni pohárem, diplomem a odměnou z projektu Jsem Atlet. Vítězné štafety obdrží trofeje a odměny z projektu Jsem Atlet.

Vstup na závodiště: Na závodní ploše se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem resp. závodnicí, nebo osobou z jeho (jejího) doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka (ce). Pro sledování soutěží v hodu diskem, oštěpem, vrhu koulí, skoku vysokém a dalekém bude pro trenéry vymezeno a viditelně vyznačeno "území pro trenéry".

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Příspěvek na dopravu: Každé družstvo obdrží od ČAS příspěvek na dopravu dle vzdálenosti do místa konání soutěže a počtu startujících v družstvu.

Slavnostní zahájení: na slavnostní zahájení v 10:50h vyšle každý kraj 2 závodníky a 2 závodnice v dresech krajů bez startovních čísel, výprav kteří budou připraveni v 10:45h ve svolavatelně závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna v hlavní budově ve 2. poschodí. Bude otevřena  od 8:45h do  9:30h. Zde vedoucí družstev provedou pouze škrty. 

Přihlášky

Podávají KAS,PAS na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.6.2018 01:00h  do 13.6.2018 24:00h.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 9:00h do 9:30h  v místnosti vedle závodní kanceláře kde bude probíhat od 9:30 porada. Čísla budou přidělena jednotlivým krajům TD. Čísla musí mít všichni závodníci u sebe v průběhu prezentace. Startovní číslo nesmí být nijak upravováno a musí být umístěno na prsou. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na fotbalovém stadionu s umělou trávou - zde nelze používat atletická náčiní (disky, koule, oštěp). K rozcvičování lze použít i přilehlý lesopark a travnatou plochu vedle vrhačské louky. Rozcvičování na závodních sektorech je možné pouze za přítomnosti rozhodčího po zavedení ze svolavatelny. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí od 9:15h do 10:15h  před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu pod tribunou u atletické dráhy. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru před hlavní budovou vedle tribuny. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím. Závodníci budou odvedeni na sportoviště - 10 minut před zahájením hladkých běhů , u překážkových běhů a štafet - 15 minut, u technických disciplín vyjma disku 30 minut. U disku 35 minut (sportoviště je mimo hlavní stadion). Pokud má závodník souběh disciplín je povinen toto nahlásit ve svolavatelně (popř. jeho vedoucí družstva). 

U běžeckých disciplín odkládají závodníci své svršky do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně za dráhou za cílem. 


                                                     Minutový rozpis závodů pro prezentaci ve svolavatelně                
Start                 
11:00  10:35 -10:45 4x60 m Žci     10:20 -10:30 výška Žci    10:15-10:25 disk 0,75kg Žky    10:20-10:30 oštěp 600g Žci
11:20  10:55-11:05  4x60 m Žky            
11:40  11:20-11:30  1500 m Žci       11:00-11:10 dálka Žky    11:00-11:10 koule 4kg Žci    
12:00  11:40-11:50   800 m Žky            
12:10  11:50-12:00   60 m Žci            
12:25  12:05-12:15   60 m Žky            
12:55  12:30-12:40  100 m př. Žci    12:15-12:25 výška Žky  12:10-12:20 disk 1kg Žci          12:15-12:25 oštěp 500g Žky
13:15  12:50-13:00  100 m př. Žky   12:35-12:45 dálka Žci    12:35-12:45 koule 3kg Žky    
13:35  13:15-13:25  300 m Žci            
13:50  13:30-13:40  300 m Žky            
14:50  14:25-14:35  4x300m Žky + Žci        
    
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově tribuny - dívky, hoši v budově SK - na druhé straně od atletického stadionu podél protilehlé rovinky. Vždy po 2 šatnách. Šatny slouží k převlékání, nikoliv k uschovávání věcí. Budou po celou dobu závodů otevřené. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve svolavatelně. a na na tribuně pod kanceláří závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod atletickou kanceláří. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu disciplíny musí být podány závodníkem ihned po vzniku sporné situace, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího nebo chybným výsledkům se podává hlavnímu rozhodčímu, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této disciplíny na informační tabuli na tribuně pod atletickou kanceláří, (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v prostoru tribuny. 

Časový pořad

neděle, 17.6.2018

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žci výška Žci disk 0,75kg Žky oštěp 600g Žci
11:20 4x60 m Žky
11:40 1500 m Žci dálka Žky koule 4kg Žci
12:00 800 m Žky
12:10 60 m Žci
12:25 60 m Žky
12:55 100 m př. Žci výška Žky disk 1kg Žci oštěp 500g Žky
13:15 100 m př. Žky dálka Žci koule 3kg Žky
13:35 300 m Žci
13:50 300 m Žky
14:50 4x300m Smíšená štafeta 4x300 m Žci 4x300 m Žky Běh
15:20 Vyhlášení výsledků

Stravování

V bufetu na stadionu. 

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka http://www.mahleruvpenzion.cz/ http://www.hotelmilenium.cz/ http://www.hotelgmahler.cz/cs/ https://penzion-atrium.hotel.cz/ http://www.trivezicky.cz/

Parkování

Parkování VIP přímo v areálu stadionu na parkovišti. Výpravy vedle vrhačského sektoru směrem k ZOO - cca 200 m od hlavní brány stadionu. Doporučuji závodníky vyložit u stadionu a auta a autobusy odstavit na vzdálenějším parkovišti. Neparkujte na příjezdové komunikaci z důvodu omezení průjezdnosti např záchranných složek. Městská policie s oblibou kontroluje. 

plán stadionu parkování
znak čas