Republikové finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje KR AŠSK Plzeňského kraje, atletický klub AK ŠKODA Plzeň a SG Plzeň

Datum

11.06.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Technický delegát ČAS
Ředitel závodu Ing. Miloslav Plašil skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Ing. Pavel Kovalský skplz@seznam.cz
Hlasatel Josef Kožnar
Lékař MUDr. Jan Horák
Režie ČAS
Hospodář Michal Černý
Časomíru zajišťuje Online system s.r.o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online System s.r.o. info@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005
ročníky 2003 - 2005

6 vítězných družstev z krajských finále v každé kategorii a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů z krajských finále bez ohledu na pořadí.

Kat. IV – děvčata a chlapci – ročník narození 2005, 2004, 2003 (2.stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižšího stupně víceletých gymnázií)
Kat. III – děvčata a chlapci – ročník narození 2007, 2006, 2005 (2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižšího stupně víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky:
1.   družstvo je složeno z žáků / žákyň jedné školy
2.  členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3.   členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň !
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Omezení startů
Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků / závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci / závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

Doklady pro start
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. (Vzor soupisky je ke stažení na webu AŠSK ČR). Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Týmy dále dodají podepsaný souhlas GDPR za každého závodníka. Bez tohoto souhlasu nebude závodník připuštěn k soutěži.

Finanční zabezpečení účastníků RF: 
Všem účastníkům je hrazeno stravování a ubytování v den soutěže. Družstvům ze vzdálenějších destinací (tj.vzdálenost nad 200 km a doba dojezdu přes 2,5 hodiny) je hrazeno i ubytování (z 10.6. na 11.6.) a strava (večeře 10.6. a snídaně 11.6.). Jízdné startujícím družstvům se neproplácí.

Finanční zabezpečení republikového finále:
Technické a organizační zabezpečení soutěže proběhne na základě uzavřené Smlouvy o pořadatelství a schváleného rozpočtu akce sekretariátem AŠSK ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena 11. června 2019 od 8:30 hodin v 1. patře tribuny.

Technická porada:
Bude zahájena v 10:00 hodin v 1. patře tribuny. Technické porady se zúčastní jeden vedoucí přihlášeného družstva.

Soupisky a změny:
Prosíme o odevzdání soupisek a provedení změn v závodní kanceláři v 1. patře tribuny před začátkem technické porady od 09:30 do 10:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.5.2019 do 7.6.2019 20:00.
Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 9:45 hodin.
V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do jednotlivých výkonnostních skupin (technické disciplíny) a rozběhů (60 m, běhy).

Prosíme všechny oddíly o vyplnění návratky k ubytování do 31.5. a odeslání zpět na email mddmstod@volny.cz.

V návratce uveďte, zda budete chtít zajistit ubytování z 10. 6. na 11. 6. 2018 (týká se pouze družstev ze vzdálenějších destinací, tj. vzdálenost nad 200 km nebo dobou dojezdu přes 2,5 hodiny).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru východu z tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle a v prostoru svolavatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz
Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS (www.poharrozhlasu.cz) v sekci výsledky a na stránkách Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství (www.sportovniligazs.cz).

Hodnocení:
Bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Odměny:
Všechna družstva budou oceněna diplomem. Družstva na 1.–3. místě získají pohár a medaile. Oceněn bude také nejlepší individuální výkon v každé kategorii. Vyhlášení vítězů se musí zúčastnit všechna družstva.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

úterý, 11.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 TECHNICKÁ PORADA VEDOUCÍCH DRUŽSTEV
10:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11:20 4x60 m Žci Běh
11:35 4x60 m Žcm Běh
11:50 4x60 m Žky Běh
12:05 4x60 m Žkm Běh dálka Žci dálka Žcm kriket Žcm
12:10 výška Žky výška Žkm koule 4kg Žci
12:30 60 m Žci Běh
12:45 60 m Žcm Běh
13:00 60 m Žky Běh
13:15 60 m Žkm Běh výška Žcm výška Žci koule 3kg Žky
13:30 dálka Žkm dálka Žky kriket Žkm
14:20 1000 m Žcm Běh
14:35 800 m Žky Běh
14:50 600 m Žkm Běh
15:05 1500 m Žci Běh
15:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Stravování

Ubytování:
Je zajištěno včetně večeře a snídaně na Středním odborném učilišti elektrotechnickém, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, soue@souepl.cz


Snídaně pro všechny ubytované pak společně v místě ubytování.
Pořadatel umístí družstva dle vlastního uvážení a s ohledem na včasnost odeslané přihlášky k ubytování.

Upozornění: Ubytování je zajištěno pouze pro týmy ze vzdálených destinací (viz. výše).

Vedoucí družstev, která využijí možnost ubytování, zašlou návratku a seznam ubytovaných nejpozději do 31. 5 2019 na adresu: mddmstod@volny.cz

Stravování:

Večeře 10.6.2019 je zajištěna pro ubytovaná družstva v místě ubytování. (popřípadě balíček, dle času příjezdu)
Snídaně 11.6.2019 je zajištěna pro ubytovaná družstva v místě ubytování.
11.6.2019 – pro všechny účastníky je zajištěn oběd formou obědových balíčků a balíčků na cestu. (místo výdeje bude na stadionu viditelně označeno).

Parkování

VIP parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu, částečně v prostoru sportovního gymnázia, které bude označno cedulemi.

Další informace

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

Úrazové pojištění:
Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ a NG. Po dobu akce je přítomna zdravotní služba zajištěná pořadatelem.

Důležité upozornění
1. Povinností družstev je zúčastnit se slavnostního zahájení i závěrečného ceremoniálu (vyhlášení vítězů). V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž!

2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
3. Pro rozcvičení soutěžících budou vyhrazeny prostory mimo hlavní plochu stadionu.

Harmonogram dne:

07:00 - 08:00

snídaně v místě ubytování

08:30 - 10:00

příjezd a registrace zbývajících účastníků

10:00 - 10:30

technická porada vedoucích družstev

10:45

slavnostní zahájení republikového finále v atletice

11:00

rozcvičení s patronem soutěže Jakubem Vadlejchem

15:45 – 16:00

slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů

17:00

závěr republikového finále, odjezd týmů

propozice_paticka_PR