MORENDA MÍTINK 2020 přípravky

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AC Moravská Slavia Brno

Datum

24.08.2020

Místo

Brno, Vojtova 12c

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch jiriproch0@gmail.com
Ředitel závodu Ing. Valter Boček
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Mgr. Jan Dvořák
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Dominika Matysková
Režie David Mikulecký
Hospodář Ladislav Zouhar
Časomíru zajišťuje AC Moravská Slavia Brno
Výsledky zpracoval Petr Marčík marcikp@seznam.cz

Startují

ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010

 

VYSVĚTLIVKY

Minipřípravka (mladší přípravka) hoši v časovém pořadu ........... EleHm

Starší přípravka hoši .................................................................... EleH

Minipřípravka (mladší přípravka) dívky v časovém pořadu .......... EleZm

Starší přípravka dívky ................................................................... EleZ

 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu

Závodník/ice může startovat nejvýše ve třech disciplínách.

Nebude povolen start mimo uvedené kategorie a ročníky narození.

Dálka se bude skákat na dvou sektorech (1, 2). Jednotlivé kategorie u přípravek mohou být podle počtu přihlášených ještě rozděleny na skupinu A a skupinu B. V časovém pořadu je u dálky označení např. 1A, 2B, číslice tedy znamená sektor a písmeno skupinu. Mladší i starší přípravka bude měřena z místa odrazu.

V bězích na 60 metrů nebudou finále.

Přípravky budou mít v dálce, ve vrhu koulí a v hodu plným míčem tři pokusy pro všechny.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář pro kategorii přípravek bude otevřena od 10 hodin. Uzávěrka prezentace bude nejpozději 15 minut před začátkem dané disciplíny.

Závodníci/ice, kteří se před discíplínou řádně neprezentovali při vstupu na stadion a nevyzvedli si startovní číslo budou před začátkem disciplíny vymazáni ze seznamu přihlášených a nebude jim umožněn start!

 

Startovné

150 Kč (nebo 6 €) za závodníka/ici. Platba bude v den závodu při prezentaci.

Každý závodník/nice při prezentaci obdrží drobné občerstvení, originální pamětní list a nevratné startovní číslo.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10. 8. 2020 do pátku 21. 8. do 16 hodin. Platí pro registrované i neregistrované. Pozor na duplicity v přihláškách u neregistrovaných. Před vyplněním a odesláním přihlášky si zkontrolujte, zda už vaše dítě není přihlášeno např. trenérem nebo rodičem.

Na jiný způsob přihlašování nebude brán zřetel. Přihlášky po tomto termínu a v místě konání závodu nebudou umožněny.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v den závodu při prezentaci v závodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/nice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Bez startovního čísla na dresu nebude závodníkovi/ici umožněn start.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince a v dalších vhodných částech stadionu, případně mimo atletického stadionu. Rozcvičování není možné v prostoru cílové rovinky a na fotbalovém hřišti.

Při pohybu ve vniřní části stadionu dbejte vždy pokynů rozhodčích a ostatních pořadatelů.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v přízemí hlavní budovy. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Horní část budovy je určena pro pořadatele a rozhodčí.

Startovní listiny

Nasazení závodníků/ic do jednotlivých běhů, včetně určení drah a stanovení pořadí na startu, dále pořadí a určení skupin v dálce, v soutěžích v poli, určuje hlavní rozhodčí. Startovky jednotlivých skupin ve skoku dalekém přípravek budou zveřejněny ráno před začátkem mítinku.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách pořadatele AC Moravská Slavia Brno www.mslavia.cz.

První tři závodníci/ice v každé kategorii a disciplíně obdrží diplomy, medaile a věcné ceny.

Zvláštní cenou bude odměněno překonání rekordu mítinku.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže (disciplíny) na informační tabuli, a to ústně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu. Protesty se zásadně neřeší v závodní kanceláři!

Zdravotní služba

Bude zajištěna.

Závodníci/ice startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu žádného z účastníku.

Časový pořad

pondělí, 24.8.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m EleZ Finále dálka EleHm Finále 2A dálka EleZm Finále 1A
15:15 plný míč 1kg EleZm Finále plný míč 1kg EleHm Finále
15:45 60 m EleH Finále
16:00 dálka EleZm 1B dálka EleHm 2B koule 2kg EleH koule 2kg EleZ
16:30 60 m EleHm
17:00 dálka EleZ Finále 1A dálka EleH Finále 2A
17:15 60 m EleZm Finále
18:00 600 m EleHm dálka EleZ 1B dálka EleH 2B
18:15 600 m EleZm
18:30 600 m EleH
18:45 600 m EleZ
19:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

Stravování

Bude zajištěno stánkem Líšeňského pivovaru na hlavní tribuně a restaurací Na Kuželně.

Parkování

V okolí stadionu probíhá rozsáhlá výstavba a rekonstrukce komunikací. Možnost parkování je významně omezena. Pokud přijedete ke stadionu autem, plánujte i dostatečný čas na zaparkování svého vozidla.

Další informace

Tribuny jsou určeny pro diváky. Závodní dráha a sektory jsou pro závodníky a závodnice. Důrazně žádáme diváky a další doprovod, aby umožnili svým chováním regulérní závody, práci rozhodčích a dalších pořadatelů, ale také měřící techniky. Vždy se prosím řiďte pokyny pořadatelů. Nepodlézejte a nepřelézejte vyhraněné prostory.