Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Datum

06.03.2021 - 07.03.2021

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor
Delegát ČAS Jaroslava Weberová
Technický delegát Ondřej Veverka
Technický delegát Jiří Kadla ml.
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Aleš Novotný

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

 

Start je povolen pouze v příslušné kategorii, start mladších ročníků, případně start závodníků, resp. závodnic kategorie dorostu v kategorii juniorů či juniorek není povolen.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2020

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do čtvrtka 4. března 2021 do 18.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, chůze 5000m
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, chůze 3000m
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, chůze 3000m
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, chůze 5000m

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílových dresech , které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 45 odst. 2 z Technických pravidel.

V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 11 m pro soutěž juniorů a dorostenců a 9 m pro soutěž juniorek a dorostenek.

Nošení ochrany horních cest dýchacích

Trenéři, rozhodčí, pořadatelé a zástupci médií musí mít po celou dobu konání závodů ve vnitřních prostorách závodu nasazenou ochranu horních cest dýchacích – nařízeny jsou respirátory FFP2 nebo KN95. Používání jiné ochrany horních cest není z titulu udělené výjimky ze zákazu konání hromadných akcí povoleno!

Závodníci, kterým probíhá soutěž, případně se na ní připravují v rámci rozcvičovacího tunelu, nemusí v této době používat jako ochranu horních cest dýchacích respirátory FFP2 nebo KN95.

V případě nedodržení je pořadatel oprávněn osobu porušující toto nařízení vykázat z atletické haly.

Vstup do haly

Vstup do atletické haly je povolen jen akreditovaným osobám. Akreditační centrum je v Clarion Congress Hotelu (vstup do kongresového sálu). Akreditační procedura obsahuje:

- vyplnění selfreporting formuláře (budou k dispozici v akreditačním centru)

Všichni atleti, atletky, rozhodčí, trenéři a další členové realizačního týmu a ostatní osoby přítomné v průběhu sportovní akce (dále jen „povinná osoba'1) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěžním závodem. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do atletické haly, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu, od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní a nemají klinické známky onemocnění COVID-19.

V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může se tato osoba sportovní akce účastnit pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní a nemá klinické známky onemocnění COVID-19. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 dní, osoba se akce nezúčastní a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

Bližší informace k testování sledujte na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci ČAS INFORMUJE.

Na základě výše uvedené akreditační procedury obdrží účastníci akreditační kartu nebo pásku pro vstup do atletické haly, závodníci, resp. závodnice, pak obdrží i startovní číslo. Bez toho nebude vstup do atletické haly povolen. Na každý blok programu je určena jiná páska a trenéři a závodníci si musí na základě povoleného vstupu vyzvednout příslušné pásky.

Účastníci závodů se mohou pohybovat pouze v pořadatelem vymezeném prostoru.

Vstup do rozcvičovacího tunelu je povolen pouze závodníkům, resp. závodnicím, a trenérům, a to na dobu nezbytně nutnou pro rozcvičení před soutěží.

Formuláře pro vstup trenérů do atletické haly jsou umístěny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci ČAS INFORMUJE (formuláře budou zveřejněny po výběru závodníků, resp. závodnic). Termíny pro vyplnění jsou do středy 3. března 2021 do 12:00 hod.

Po ukončení soutěže všichni závodníci, resp. všechny závodnice, a jejich trenéři, opustí atletickou halu a již se v ní nebudou zdržovat, s výjimkou trenérů, jejichž závodníci, resp. závodnice, budou startovat v následující soutěži.

Postupující závodníci v disciplínách 200 m, 400 m, 800m a jejich trenéři, kteří se řádně přihlásili a byli vybráni ke vstupu do haly, si vyzvednou pásky pro vstup do haly ve svolavatelně po zveřejnění výsledků a postupujících do finále.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat nařízení pořadatele.

Bližší informace budou zveřejňovány na www.atletika.cz

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 6. března 2021 od 8.30 hodin a v neděli 7. března 2021 od 8.30 hodin v atletické hale.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 23. do neděle 28. února 2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 28. února 2021 ve 23.59 hodin.

V pondělí 1. března 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 2. do čtvrtka 4. března 2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 4. března 2021 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 5. března 2021 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 5. března 2021 od 13.00 do 20.00 hodin, v sobotu 6. března 2021 od 8.00 do 19.00 hodin a v neděli 7. března 2021 od 8.00 do 11:00 hodin v přízemí Clarion Congress Hotelu, kde bude probíhat i akreditace.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Pro rozcvičování slouží rozcvičovací tunel, do kterého mají povolen vstup pouze akreditovaní závodníci, resp. akreditované závodnice, a akreditovaní trenéři. Oficiální trénink bude probíhat v pátek 5. března 2021 od 14.00 do 20.00 hodin rozcvičovacím tunelu a od 16.00 do 20.00 v hale. V sobotu nebude trénink možný.

Na oficiální trénink budou vpuštěni jen akreditovaní závodníci, resp. akreditované závodnice, a akreditovaní trenéři.

Kontrola náčiní

Bude probíhat v rozcvičovacím tunelu v prostoru svolavatelny a bude ukončena vždy 1 hodinu před započetím soutěže.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z rozcvičovacího tunelu.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a startovních čísel.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Šatny a sprchy nejsou v atletické hale k dispozici.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč jury (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát      Ondřej Veverka, Jiří Kadla ml.

Ředitel závodů           Oldřich Zvolánek

Hlavní rozhodčí          Aleš Novotný

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

Zdravotní služba

Je zajištěna lékařem závodů Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem.

Časový pořad

sobota, 6.3.2021

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Dky Rozběh tyč Dky Finále trojskok Dky Finále
10:10 koule 3kg Dky Finále
10:15 60 m př. Jky Rozběh
10:30 60 m př. Dci Rozběh
10:45 60 m př. Jři Rozběh
11:00 60 m Dky Rozběh
11:15 60 m Jky Rozběh
11:30 60 m Dci Rozběh
11:45 60 m Jři Rozběh
12:00 60 m př. Dky Finále trojskok Jky Finále
12:15 60 m př. Jky Finále
12:30 60 m př. Dci Finále koule 4kg Jky Finále
12:45 60 m př. Jři Finále
13:00 60 m Dky Finále
13:10 60 m Jky Finále
13:20 60 m Dci Finále
13:30 60 m Jři Finále
14:00 trojskok Dci Finále
14:35 tyč Jky Finále
15:00 800 m Dky Rozběh výška Dky Finále koule 6kg Jři Finále
15:15 800 m Jky Rozběh
15:30 800 m Dci Rozběh
15:45 800 m Jři Rozběh
16:00 400 m Dky Rozběh trojskok Jři Finále
16:15 400 m Jky Rozběh
16:30 400 m Dci Rozběh
16:45 400 m Jři Rozběh
17:05 koule 5kg Dci Finále
17:30 výška Jky Finále
18:00 3000 m Dky Finále tyč Dci Finále dálka Dky Finále
18:15 3000 m Jky Finále
18:30 3000 m Dci Finále
18:45 3000 m Jři Finále
19:00 chůze 3000m Dky Finále chůze 3000m Jky Finále
19:30 chůze 5000m Dci Finále chůze 5000m Jři Finále

neděle, 7.3.2021

Čas Disciplíny
10:00 1500 m Dky Finále výška Dci Finále tyč Jři Finále dálka Dci Finále
10:10 1500 m Jky Finále
10:20 1500 m Dci Finále
10:30 1500 m Jři Finále
10:40 200 m Dky Rozběh
10:55 200 m Jky Rozběh
11:10 200 m Dci Rozběh
11:25 200 m Jři Rozběh
11:45 dálka Jky Finále
12:30 800 m Dky Finále výška Jři Finále
12:40 800 m Jky Finále
12:50 800 m Dci Finále
13:00 800 m Jři Finále
13:10 400 m Dky Finále
13:20 400 m Jky Finále
13:30 400 m Dci Finále dálka Jři Finále
13:40 400 m Jři Finále
13:50 200 m Dky Finále
14:00 200 m Jky Finále
14:10 200 m Dci Finále
14:20 200 m Jři Finále

Stravování

V atletické hale není možnost stravování a občerstvení.

Možnosti ubytování


Clarion Congress Hotel (speciální cenová nabídka)

Adresa
Web www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
Telefon +420 596 702 111
Email reception.ccho@clarion-hotels.cz
Poznámka


Hotel Puls

Adresa
Web www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Telefon +420 596 790 611
Email recepce@arena-vitkovice.cz
Poznámka