Mistrovství ČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

11.04.2021

Místo

Tábor (sportovní areál Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor (Pozor: sledujte info k trase v ¨dalších informacích¨))

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Jaroslava Weberová
Technický delegát
Libor Dinga
ldinga@atletika.cz
Vedoucí projektu
David Bor
Předseda OV
Lucie Šetelíková
607292039
setyyx@gmail.com
Ředitel závodu
Monika Drhovská
603379401
mdrhovska@atletika.cz
Hlavní rozhodčí
Lenka Baronová
Technický ředitel
Petr Nývlt
Hlasatel
Vojtěch Novotný
Vedoucí ceremoniálu
Šárka Chládková
Časomíru zajišťuje
On line system spol. s r. o.

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly v určeném termínu.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii. V mladším žactvu startují pouze ročníky 2008 a 2009, start přípravek v kategorii mladšího žactva není povolen.

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Mladší žáci, mladší žákyně (2008-2009)                  2 km
Starší žáci, starší žákyně (2006-2007)                      3 km
Dorostenky (2004-2005)                                           3 km
Dorostenci (2004-2005)                                            4 km

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Toto bude kontrolováno jak při prezentaci, tak i při vlastním závodu.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Podmínky pro všechny účastníky sportovní akce

Vstup na sportovní akci bude povolen jen v případě dodržení níže uvedených hygienicko-protiepidemických podmínek stanovených hlavní hygieničkou ČR a NSA. Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení podmínek vykázat osoby ze sportovní akce.

SELFREPORTING

Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce (atleti, rozhodčí, organizátoři, média atd.) potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. 

Formulář bude k dispozici v závodní kanceláři.

NEGATIVNÍ RT-PCR TEST

Všichni závodníci, rozhodčí, organizátoři a média (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, předloží lékařské potvrzení.

Povinnost předložení negativního výsledku PCR testu na onemocnění covid-19 se vztahuje na všechny povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19.

Účast jiných osob není v soutěžním prostoru povolena.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Povinné osoby účastnící se sportovní akce jsou povinny nosit prostředky k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky v průběhu přípravy na soutěž a při soutěži. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení stanovené Vládou ČR.

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU

Vstup sportovcům do soutěžního prostoru bude umožněn jen v průběhu závodu své kategorie.

Po ukončení svého závodu všichni sportovci opustí soutěžní prostor.

VSTUP TRENÉRŮ

Trenéři nebudou pro MČR akreditováni jako účastníci akce. Trenérům proto nebude umožněn vstup do soutěžního prostoru a budou se moct pohybovat pouze mimo tento prostor, který bude vymezen páskou. Z tohoto důvodu nejsou trenéři povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží, jak je uvedeno pro pořadatele, rozhodčí a závodníky.

BEZ DIVÁKŮ

Sportovní akce probíhá v nepřítomnosti diváků. Pořadatel je povinen zajistit nepřítomnost dalších osob v soutěžním prostoru a v jeho bezprostřední vzdálenosti po celou dobu konání sportovní akce, které nesplňují výše uvedené podmínky pro účast na akci (PCR test, selfreporting formuláře, ochrana dýchacích cest atd.).
 

Popis tratě

Trať tvoří rovinatý travnatý okruh o délce 1 km s přeběhem terénní vlny. Trať bude kvůli odsunutému startu oproti cíli o 50 m delší. Převýšení tratě je +- 2 m.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v neděli 11. dubna 2021 od 08.00 hodin v administrativní budově sportovního areálu Komora v ulici Na Bydžově 3122, 390 05  Tábor, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v neděli 11. dubna 2021, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.
 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 26. března do neděle 4. dubna 2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 4. dubna 2021 ve 23:59 hodin.

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

V pondělí 5. dubna 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej čísel a čipů bude probíhat v neděli 11. dubna 2021 od 8:00 hodin v závodní kanceláři v administrativní budově sportovního areálu Komora v ulici Na Bydžově 3122, 39005 Tábor.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní [LD1] čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy a mít připevněn čip na soutěžní obuvi nebo na noze.

Závodník je zodpovědný za čip a v případě ztráty uhradí částku 500 Kč.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve velkých stanech na asfaltové cestě za administrativní budovou a označeném `Svolavatelna` nejpozději 15 minut před startem své kategorie. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze k nezbytnému převlečení v hlavní budově sportovního areálu Komora v ulici Na Bydžově 3122, 39005 Tábor. V šatně je povinné nošení ochrany horních cest dýchacích.

Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní budově – ze strany na travnatou plochu tratě.

Nasazení závodníků, resp. Závodnic, do jednotlivých běhů určuje technický delegát.
 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Technický delegát:                             Libor Dinga

Ředitel závodu                                   Monika Drhovská

Hlavní rozhodčí                                 Lenka Baronová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

V případě odmítnutí dodržení uvedených pravidel vycházejících z výjimky MZČR budou dotyční vykázáni z areálu konání akce.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v zázemí hlavní budovy sportovního areálu Komora.
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostoru startu a cíle.
 

Časový pořad

neděle, 11.4.2021

Čas Disciplíny
12:00 Ml. žákyně 2 km Přespolní běh Žkm Finále
12:40 Ml. žáci 2 km Přespolní běh Žcm Finále
13:10 Slavnostní zahájení, Vyhlášení
13:30 Starší žákyně 3 km Přespolní běh Žky Finále
14:10 Starší žáci 3 km Přespolní běh Žci Finále
15:00 Vyhlášení
15:10 Dorostenky 3 km Přespolní běh Dky Finále
15:50 Dorostenci 4 km Přespolní běh Dci Finále
16:10 Vyhlášení

Možnosti ubytování


Hotel Relax u Drsů

Adresa Varšavská 2708, 390 05 TÁBOR, Czech Republic
Web https://www.hotel-relax.cz/
Telefon +420 739 454 540
Email drs@hotel-relax.cz
Poznámka


Hotel Tábor

Adresa 9. května 617/35, 390 02 Tábor
Web https://hoteltabor.eu/
Telefon +420 774 402 025
Email
Poznámka

Parkování

K parkování využijte veřejná parkoviště, doporučujeme se předem podívat na možnosti parkování na mapě okolí areálu. Přímo u areálu může vzniknout situace, kdy bude kapacita parkovišť brzo zaplněná, jedná se o zástavbu Sídliště.

 

Další informace

POZOR! Příjezd na danou adresu při použití google maps vede zákazem vjezdu, v příloze naleznete mapu s ukázkou správného příjezdu ze směru od PRAHY.

Po příchodu k areálu je nutné nejdříve navštívit stan s výběrem selfreportingů a měření teploty, následuje závodní kancelář, a poté svolavatelna před vlastním závodem. Všechny stany budou přehledně označené již od příchodu k administrativní budově Komora.
 

areal-popisky lokace prijezd,prichod do arealu (upozorneni) trat trat