Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl KPA Pardubice.

Datum

10.04.2021

Místo

Ostřešany (Pardubice obec Ostřešany)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor
Technický delegát Jindřich Linhart +420723 304 588 jin.linhart@post.cz
Předseda OV Oldřich Bujnoch +420 602 490 12 oldrichbujnoch@seznam.cz
Ředitel závodu Míla Kalinová +420733 722 712 mila.kalinova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Technický ředitel Vlastimil Král +420733 250 622 vlastkral@seznam.cz
Hlasatel Jan Rydlo +420603 513 297 jr.running@wo.cz
Lékař Bc. Tomáš Sýkora +420775 699 155 xsykory@seznam.cz
Hospodář Radek Bujnoch +420777 696 593 bujnovh@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Petr Blažej 420608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Petr Blažej 420608 884 612 blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Muži půlmaratón
Ženy půlmaratón

Technická ustanovení

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. března 2019 do dne uzávěrky přihlášky splnili níže uvedený účastnický limit:

Soutěž

Muži

Ženy

10000 m/10 km

37:00.0/37:00

47:00.0/47:00

Půlmaraton

1:25:00

1:45:00

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Toto bude kontrolováno jak při prezentaci, tak i při vlastním závodu.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

Podmínky pro všechny účastníky sportovní akce

Vstup na sportovní akci bude povolen jen v případě dodržení níže uvedených hygienicko-protiepidemických podmínek stanovených hlavní hygieničkou ČR a NSA. Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení podmínek vykázat osoby ze sportovní akce.

SELFREPORTING

Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce (atleti, rozhodčí, organizátoři, média atd.) potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře.

Formulář bude k dispozici v závodní kanceláři.

NEGATIVNÍ RT-PCR TEST

Všichni závodníci, rozhodčí, organizátoři a média (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19 předloží lékařské potvrzení.

Povinnost předložení negativního výsledku RT-PCR testu na onemocnění COVID-19 se vztahuje na všechny povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19.

Účast jiných osob není v soutěžním prostoru povolena.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Povinné osoby účastnící se sportovní akce jsou povinny nosit prostředky k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky v průběhu přípravy na soutěž a při soutěži. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení stanovené Vládou ČR.

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU

Vstup sportovcům do soutěžního prostoru bude umožněn jen v průběhu závodu své kategorie.

Po ukončení svého závodu všichni sportovci opustí soutěžní prostor.

VSTUP TRENÉRŮ

Trenéři nebudou pro MČR akreditováni jako účastníci akce. Trenérům proto nebude umožněn vstup do soutěžního prostoru a budou se moct pohybovat pouze mimo tento prostor, který bude vymezen páskou. Z tohoto důvodu nejsou trenéři povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží, jak je uvedeno pro pořadatele, rozhodčí a závodníky.

BEZ DIVÁKŮ

Sportovní akce probíhá v nepřítomnosti diváků. Pořadatel je povinen zajistit nepřítomnost dalších osob v soutěžním prostoru a v jeho bezprostřední vzdálenosti po celou dobu konání sportovní akce, které nesplňují výše uvedené podmínky pro účast na akci (PCR test, selfreporting formuláře, ochrana dýchacích cest atd.).

OBČERSTVOVACÍ STANICE

Do tohoto prostoru bude umožněn vstup jen akreditovaným osobám, které o vstup předem požádají pořadatele. Pro udělaní akreditace je povinnost splnit podmínky pro účast na akci (negativní výsledek PCR testu, selfreporting formulář, ochrana dýchacích cest).

Osoby, které budou v občerstvovací stanici musí pořadatele požádat o vstup a v tom případě jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží a musí se akreditovat v závodní kanceláři.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 10. dubna 2021 od 10.00 hodin v Kulturním domu - Ostřešany, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena jednu hodinu před startem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26. března do 4. dubna 2021. Uzávěrka přihlášek je v neděli 4. dubna 2021 ve 23:59 hodin.

V pondělí 5. dubna 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Výdej startovních čísel

Výdej čísel a čipů bude probíhat v sobotu 10. dubna 2021 od 10.00 hodin v závodní kanceláři Kulturním domu - Ostřešany. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Technický delegát:                             Jindřich Linhart

Ředitel závodu                                   Míla Kalinová 

Hlavní rozhodčí                                 Luděk Skalický

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Časový pořad

sobota, 10.4.2021

Čas Disciplíny
13:00 půlmaratón M půlmaratón Ž
14:45 Vyhlášení výsledků

Další informace

Informace pořadatele: www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz