Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Pardubický kraj

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Svitavy

Datum

23.05.2023

Místo

Svitavy (U stadionu 17, 568 02 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Josef Marek
602 94 66 55
marek.josef@email.cz
Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Josef Marek
602 94 66 55
marek.josef@email.cz
Časomíru zajišťuje
TJ Svitavy
Výsledky zpracoval
TJ Svitavy

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky:
1.  družstvo je složeno z žáků / žákyň jedné školy
2.  členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3.  členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň!
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Omezení startů
Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků / závodnic + 2 náhradníci, Náhradníkům bude umožněn start v bězích mimo soutěž, start v technických disciplínách není z časových důvodů možný.

V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Starty mimo soutěž nejsou povoleny s vyjímkou náhradníků v běžeckých disciplínách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena 23.5.2023 od 8:30 hodin v prostoru cíle.

Technická porada:
Bude zahájena v 10:00 hodin v I. patře tribuny v klubovně oddílu atletiky. Technické porady se zúčastní jeden vedoucí přihlášeného družstva.

Soupisky a změny:
Prosíme o odevzdání soupisek a provedení změn v závodní kanceláři  před začátkem technické porady od 8:30 do 9:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejpozději do 22. 5. 2023 do 20:00 hodin. Přihlášky po tomto termínu nebudou akceptovány.

Případné změny v sestavě oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 9:30 hodin, případně na telefonu 602 94 66 55.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla na dlouhé běhy budou vydány při prezentaci vedoucím družstev.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny. Slouží pouze k převlékání, pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách tribuny a v prostoru svolavatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení:
Bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Zdravotnický dozor se bude nacházet v prostoru cíle. 

Časový pořad

úterý, 23.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 TECHNICKÁ PORADA VEDOUCÍCH DRUŽSTEV
10:30 4x60 m Žcm Běh výška Žci koule 4kg Žci
10:45 4x60 m Žkm Běh
10:50 dálka Žcm
11:00 4x60 m Žky Běh kriket Žkm
11:05 výška Žkm
11:15 4x60 m Žci Běh dálka Žky
11:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11:40 60 m Žcm Běh
12:00 60 m Žkm Běh
12:20 60 m Žci Běh
12:30 dálka Žci koule 3kg Žky kriket Žcm
12:40 60 m Žky Běh výška Žky
13:00 výška Žcm dálka Žkm
13:15 1500 m Žci Běh
13:35 800 m Žky Běh
13:50 1000 m Žcm Běh
14:05 600 m Žkm Běh
14:30 VYHLÁŠENÍ

Parkování

Parkování je možné na parkovišti u stadionu nebo v přilehlých ulicích.

Další informace

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

Důležité upozornění
1. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
2. Pro rozcvičení soutěžících budou vyhrazeny prostory mimo hlavní plochu stadionu.

 

propozice_paticka_PR