MORENDA MÍTINK 2024 - U11

ACMS_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

20.04.2024

Místo

Brno (atletický stadion Vojtova 1020/12c, Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Ing. Valter Boček
+420605801030
valter.bocek@mslavia.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel
Ing. Jiří Topinka
Hlasatel
Ing. Jiří Proch
Lékař
MUDr. Rostislav Stříbrný
Režie
Petr Oupor
Hospodář
Ladislav Zouhar
sekretar@mslavia.cz
Časomíru zajišťuje
AC Moravská Slavia Brno, spolek
Výsledky zpracoval
Petr Marčík
marcik@mslavia.cz

Startují

ročníky 2015 - 2017
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2017
ročníky 2013 - 2014

EleHm = Atletická minipřípravka – hoši
EleDm = Atletická minipřípravka – dívky
EleH = Atletická přípravka – hoši 
EleD = Atletická přípravka – dívky

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, skok z místa, plný míč 1kg
Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, skok z místa, plný míč 1kg

Technická ustanovení

  • Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.
  • Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.
  • Nebude povolen start mimo uvedené kategorie a ročníky narození.
  • V případě přihlášení na více současně probíhajících disciplín, nemusí vrchník dané disciplíny, v zájmu zachování plynulosti disciplín, vyhovět při posunutí či odložení pokusů (Technická pravidla, část I., P 4.3).
  • Běh na 60 m se bude startovat z bloků, tretry jsou povoleny, bez finále.
  • Běh na 600 m se bude statovat tzv. z čáry.
  • Skok daleký z místa (minipřípravka hoši + dívky) se provádí snožmo, místo odrazu označeno čárou (neskáče se v dálkařském sektoru). Měří se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Každý má tři (3) pokusy, bez finále.
  • Skok daleký (přípravka hoši + dívky) bude měřen z místa odrazu, tretry povoleny; bude probíhat na dvou sektorech D1 a D2 (dle počtu přihlášených závodníků) a dle počtu přihlášených závodníků/závodnic může dojít k jejich rozřazení do skupin. Každý závodník/závodnice má tři (3) pokusy. O případných finálových pokusech rozhodne pořadatel před zahájením soutěže dle počtu odprezentovaných závodníků.
  • Ve vrhu koulí a v hodu plným míčem budou k dispozici tři (3) pokusy pro každého. O případných finálových pokusech rozhodne pořadatel před zahájením soutěže dle počtu odprezentovaných závodníků.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 7:30 do 17:00 hodin při vstupu na stadion.

Každý účastník/účastnice při prezentaci obdrží startovní balíček včetně nevratného startovního čísla.

Prezentace a vyzvednutí startovního čísla musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Startovné

200,- Kč (8 €) za účastníka/účastníci při on-line přihlášení a platbě startovného bankovním převodem do 17. dubna 2024 (včetně) dle platebních instrukcí.

400,- Kč (16 €) za účastníka/účastníci při přihlášení na místě a platbě v hotovosti v den závodu při prezentaci (a pouze v případě volných startovních čísel).

Pozn.: On-line přihlášky nezaplacené do 17. dubna 2024 (včetně) budou považovány za přihlášky na místě a bude vyžadována platba startovného ve výši 400,- Kč (16 €) za účastníka/účastníci.

Přihlášky

Se podávají prostřednictvím www.atletika.cz, a to  od 20.03.2024 do 14.04.2024 do 23:59 hodin .

Přihláška je řádně dokončena po úhradě startovného a přidělení startovního čísla. Startovné se hradí bankovním převodem, a to do 17.04.2024 (včetně). Na dopolední část MORENDA Mítinku (U11) je k dispozici 350 (1-350) startovních čísel. Po naplnění této kapacity si pořadatel vyhrazuje právo přihlášky předčasně uzavřít.

Platební instrukce s automaticky aktualizovaným seznamem přihlášených pro kontrolu připsání platby na účet pořadatele a přidělení startovního čísla jsou na webu pořadatele  www.morendamitink.cz

Přihláška na stadionu v den závodu bude umožněna pouze v případě volných startovních čísel.

Omezení startů: nejvýše tři (3) starty pro každého účastníka

Výdej startovních čísel

Vydej startovních čísel bude probíhat od 7:30 hodin v zavodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/závodnice musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou, a to bez moznosti jakékoliv úpravy. Bez čísla nebude závodník/závodnice připuštěn/připuštěna na start.

Pro urychlení procesu prezentace a vyzvedávání startovních čísel v den závodu, nabízíme možnost hromadného vyzvednutí čísel v rámci oddílu. V případě zájmu hromadného vyzvednutí startovních čísel, se obracejte na paní Martinu Olejníčkovou, vedoucí prezentace, na emailu: martina.olejnickova@mslavia.cz

Šatny

Budou k dispozici pod hlavní tribunou. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků/závodnic do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu bude určeno v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně.

Oficiální výsledky budou zveřejněny po akci na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty tykající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány nejpozději do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500,- Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický ředitel

Zdravotní služba

Bude zajištěna pořadatelem.

Všichni závodníci/závodnice startují na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní újmu žádného z účastníků

Časový pořad

sobota, 20.4.2024

Čas Disciplíny
08:30 60 m EleHm Běh koule 2kg EleH koule 2kg EleD
08:55 60 m EleDm dálka EleH A skok z místa EleHm A
09:25 60 m EleD Běh
09:30 dálka EleH B skok z místa EleHm B plný míč 1kg EleDm
09:50 60 m EleH Běh
10:00 dálka EleD A
10:20 skok z místa EleDm A
10:30 600 m EleHm Běh
10:45 dálka EleD B
10:55 600 m EleH Běh
11:00 plný míč 1kg EleHm
11:10 skok z místa EleDm B
11:30 600 m EleD Běh
12:00 600 m EleDm Běh
12:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Stravování

Na stadionu bude zajištěno smluvním dodavatelem. Dále budou v areálu otevřeny dvě restaurace.

Parkování

V okolí stadionu je omezená možnost parkování. Nově je na ulici Vojtova a v přilehlém okolí zavedená "modrá" parkovací zóna. Pořadatel doporučuje využít parkovací dům RIVER PARK. Počítejte s dostatečnou časovou rezervou!

Další informace

Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.

Aktualizovaný časový pořad bude po uzavření přihlášek zveřejněn na www.morendamitink.cz